1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die gedaan worden bij Am Dorfplatz Top26 of Top 28. Wij wijzen alle andere voorwaarden van de hand. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.

2. Huurperiode
Alle huurprijzen zijn in euro en per week, beginnende in de zomerperiode op zaterdag om 15.00 uur en eindigend op de daaropvolgende zaterdag om 10.00 uur. (Exacte periode staat op de website vermeld)
Er kan geen aanspraak op de woning worden gemaakt eerder dan het vermelde tijdstip! Men kan geen aanspraak maken op de accommodaties na het vermelde tijdstip!
In de winterperiode (exacte periode staat op de website vermeld) worden de appartementen verhuurd van zondag/zondag. Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek uiterlijk om 10.00 uur.

3. Bevestiging en betaling
1. De tot stand gekomen boekingsaanvraag wordt door ons geverifieerd. Indien akkoord wordt dit als huurovereenkomst/bevestiging door ons schriftelijk bevestigd met boekingsnummer.
2. De huurovereenkomst/bevestiging kan binnen zeven werkdagen na de boekingsaanvraag kosteloos worden geannuleerd. Tijdens de bedenktermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds de boeking te annuleren.
3. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling, 50% van de huurprijs, op het bankrekeningnummer van ons te zijn bijgeschreven.
4. Het restant van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op de bankrekening van ons te zijn bijgeschreven.
5. Bij boeking minder dan 6 weken voor vertrek dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald.
6. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zenden wij een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van ons, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Wij brengen dan annuleringskosten als omschreven in paragraaf 5 van deze voorwaarden in rekening.

4. Reisbescheiden
1. Uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek ontvangt u van ons de benodigde reisbescheiden.
2. Indien de huurder uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij ons.
3A. Ingeval een woning wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geven wij aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
3B. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij ons.

5. Annuleren
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de boeker de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 50 % van de bevestiging.
B. bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 100 % van de bevestiging.
C. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de boeker het volledige huurbedrag verschuldigd.

6. Huur
U bent aan ons verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door ons is verzonden. Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.

Bij de huur van onze appartementen is het volgende inbegrepen:
a. Gas, water, licht.
b. Gebruik van één overdekte parkeerplaats.

Bij de huur van onze appartementen is het volgende niet inbegrepen:
a. Huur bedlinnen, handdoeken, badhanddoeken e.d.
b. Verblijfsbelasting (dit is verplicht)
c. Schoonmaak (dit is verplicht)
Bovenstaande kosten worden ter plaatse afgerekend.

In Oostenrijk (Königsleiten) dient men verblijfsbelasting te betalen. Deze verblijfsbelasting bedraagt voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar € 1,25 per dag en voor kinderen tot 14 jaar € 0,40 per dag.

7. Borgsom
Wij kunnen in bepaalde gevallen bij de boeking een borgsom verlangen ten bedrage van € 300,–. In het geval dat de borgsom niet is voldaan, kunnen wij gerechtigd zijn de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de woning ontzeggen. Wij zullen zorg dragen voor terugbetalen van de borgsom onder aftrek van eventuele schade en of extra schoonmaakkosten.

U dient schade direct te melden bij de beheerder ter plaatse. Telefoonnummer van de beheerder vindt u altijd op de door ons aan u toegezonden reisbescheiden.

8. Huisdieren
1. In de woning is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen. Tevens is roken niet toegestaan. Indien u toch een huisdier meeneemt zal uw huisdier geweigerd worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening.

9. Parkeren.
1. Parkeren in de parkeergarage is uitsluitend toegestaan op de gehuurde/bijbehorende plaats, deze is duidelijk met nummer 108 (behorende bij woning TOP26) en nummer 110 (behorende bij woning TOP28) aangegeven.
2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan uw personenauto in de parkeergarages.
3. Fout geparkeerde auto’s worden weggesleept.

10. Huisreglement
1. In de woningen is roken niet toegestaan.
2. Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.
3. Ski’s en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst.
4. U dient de bepalingen van het huisreglement zonder uitzondering na te leven. U treft een exemplaar van het huishoudelijk reglement aan in het appartement.
5. Huisvuil. U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier e.d. zelf af te voeren.
6. U dient de keuken (met o.a. oven en vaatwasser) schoon achter te laten.
7. Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.
8. Het afsteken van vuurwerk rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.

11. Aansprakelijkheid
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze appartementen;
b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning;
c) het buiten werking raken van de aanwezige internetaansluiting;
d) foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven;
e) Onjuistheden (fouten of vergissingen) in de informatiemap in de woning, webpagina, of andere kennisgevingen;
f) het feit dat door overmacht de woning niet bewoonbaar is. Wij zullen ons in dat geval inspannen om een alternatief te vinden ofwel de huursom terugstorten;

2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden;
3. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde woning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend of van de borgsom worden afgetrokken;
4. Op onze website www.konigsleiten.info is aangegeven voor hoeveel personen de woning is ingericht. Het is niet toegestaan boven dit op de website aangegeven aantal, de woning te bewonen. Bij de boeking/reservering dient te worden aangegeven hoeveel personen van de woning gebruik gaan maken. Wijziging hiervan naar meer personen, kan uitsluitend na schriftelijke bevestiging van ons geschieden.

12. Verantwoordelijkheden
Zorg ervoor dat u bij aanvang van uw reis beschikt over de juiste en geldige reispapieren. Houdt u tevens rekening met de wettelijke bepalingen van een land, zoals het verplicht meenemen van sneeuwkettingen, het hebben van winterbanden of bijvoorbeeld een verbandtrommel in de auto. Informeer bij de bevoegde autoriteiten welke reisdocumenten verplicht zijn en welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn in een land. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg er tevens voor dat u geïnformeerd bent over eventuele wegafsluitingen en/of openingsperioden van bepaalde doorgangswegen, met name in de bergen.

13. Klachten
Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur bij ons te worden ingediend, zodat wij passende maatregelen kan nemen. Wanneer een klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na uw verblijf de klacht schriftelijk bij ons in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens. Wanneer de huurder zich niet houdt aan bovenstaande klachtenprocedure dan verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat

14. Privacyvoorwaarden
Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website/ bij uw reservering, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Als u geen prijs stelt op dergelijke informatie, laat u ons dat dan weten en stuur een e- mail naar: mail@konigsleiten.info

Kom in contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Of heeft u nog een vraag? Neem gerust contact met ons op. Aarzel niet, wij staan u graag te woord!

Kijk ook eens op, InformatieLigging en omgeving of Het skigebied.

Wij hopen u snel te mogen begroeten in één van onze appartementen in Königsleiten!